Kemikalieinspektionen är en av Sveriges många tillsynsmyndigheter. Kemikalieinspektionen ligger under Miljö- och energidepartementet, och hanterar alla ärenden som rör hälsorisker eller miljörisker i anknytning till kemiska produkter, biotekniska organismer eller olika varor och produkter som innehåller eller på något sätt har behandlats med kemikalier.

Kemikalieinspektionen, som förkortas KemI, driver bland annat arbetet för att vi ska nå en giftfri miljö. KemI är nämligen ansvarig myndighet för ett miljökvalitetsmål med samma namn, ”Giftfri miljö”, och arbetar med att driva fram ny lagstiftning och nya regler som bidrar till att begränsa hälsorisker och miljörisker med farliga kemikalier. Detta gör de inte bara på nationell nivå, utan också i samarbete med EU och globalt. De regler som gäller för farliga kemikalier är desamma inom hela EU, så KemI arbetar inom ramen för dessa regler. De deltar också i flera program som är gemensamma för EU och som går ut på att bedöma vilka kemikalier som är hälso- eller miljöfarliga, och begränsa deras användning.microscope-385364_640

Det KemI gör mer konkret, förutom att verka för nya lagar, är att övervaka alla importörer och tillverkare i Sverige av kemiska produkter, att stödja kommuner på lokal nivå i deras tillsyn av kemikalier och att föra en dialog med näringslivet och olika branscher som hanterar kemikalier. De hanterar också mer vardagliga ärenden relaterade till kemikalier, som att registrera kemiska produkter, att pröva ansökningar om att få ett bekämpningsmedel godkänt och att föra statistik över de kemikalier som säljs och används. KemI verkar också för att informera allmänheten och andra myndigheter genom att producera faktablad, PM, rapporter och nyhetsbrev.

För att klara dessa uppgifter har KemI runt 270 anställda, och en anslagen budget från riksdagen på 209 miljoner kronor.

I Sverige finns en myndighet som övervakar de flesta aspekter av vårt samhälle för att säkerställa att allt sker på ett lagligt, säkert och (beroende på myndighetens område) rättvist sätt.

Taggar

 
 
 
 
sportpress